Wedstrijdboekje

REGLEMENT GOLF- EN COUNTRYCLUB CROSSMOOR 2023
Dit reglement bevat informatie over alle wedstrijden en de bijbehorende reglementen, evenals de definities van de verschillende spelvormen, het algemeen wedstrijdreglement en informatie over de samenstelling van de Wedstrijd organiserende commissies.
Op dit reglement en alle wedstrijden die daaronder vallen zijn van toepassing de Gedragsregels en disciplinaire procedures (hierna te noemen “de Gedragsregels”). De tekst daarvan is aan het einde van dit reglement opgenomen.
Daar waar in dit reglement de termen “hij”, ” zijn” en “speler(s)” worden vermeld, wordt hieronder
tevens “zij”, “haar” of “speelster(s)” begrepen.
Wijzigingen en/of aanpassingen van dit reglement vinden bij bestuursbesluit plaats.

 

1. WEDSTRIJDEN en BIJBEHORENDE REGLEMENTEN

TOEPASSING

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door Golf- en Countryclub Crossmoor (hierna ook “Crossmoor” te noemen) georganiseerde wedstrijden. Deelnemers aan een georganiseerde wedstrijd hebben gedurende de wedstrijd voorrang op niet-deelnemers, ook als op meerdere Tees wordt gestart.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Tot de categorie Clubkampioenschappen behoren de volgende wedstrijden :

 

1. Kampioenschap Strokeplay

Deelname voor spelers met WHS-handicap 0-36. Wedstrijd zonder handicapverrekening. Spelers die zich inschrijven dienen op alle wedstrijddagen beschikbaar te zijn.
Het kampioenschap wordt gespeeld over 3 x 18 holes, verdeeld over 2 wedstrijddagen.
Naar de tweede dag (1 x 18 holes) gaan door de 18 dames en de 18 heren met de beste bruto score na twee ronden. Indien meerdere spelers een gelijke score hebben ’op de cut’, gaan deze ook door naar de tweede dag. Flights zullen, indien nodig, worden aangevuld tot 3 personen. Plaatsing in de eerste en tweede ronde vindt plaats op basis van de WHS handicap (van laag naar hoog). Plaatsing in de 3e ronde vindt plaats op basis van het resultaat na dag één.

Clubkampioen zijn de dame en de heer met de laagste bruto score over de drie ronden.
De dames spelen van de blauwe tees en de heren van de witte tees, tenzij de Wedstrijdcommissie vóór de inschrijvingsdatum anders heeft bepaald. Play-off holes: 1, 2 en 18 (sudden death)

 

2. Kampioenschap Matchplay individueel

Deelname voor spelers met WHS-handicap 0-36. Wedstrijd zonder handicap verrekening. Spelers die zich inschrijven dienen op alle wedstrijddagen beschikbaar te zijn.
Het kampioenschap wordt gespeeld over maximaal 3 wedstrijddagen. Inschrijving sluit enkele dagen vóór de officiële wedstrijddatum van de eerste ronde. Na de sluitingsdatum wordt de indeling bekend gemaakt. Er wordt uitgegaan van een schema van 32 spelers
(afvalschema 32/16/8/4/2 = 5 ronden). Plaatsing geschiedt volgens het NGF-schema en op basis van WHS-handicap. Bij gelijke WHS-handicap op het moment van indeling vindt loting plaats.
Maximaal 4 spelers met de laagste handicap kunnen van de eerste ronde worden vrijgesteld, en in het schema op positie 1- 4 worden geplaatst. Zij dienen zich echter wel vooraf te
hebben ingeschreven. Indien een speler zich afmeldt nadat de eerste partij is gestart, wint automatisch de tegenstander van de afgemelde speler.
De dames spelen van de blauwe tees en de heren van de witte tees. Play-off holes: 1, 2 en 18 (sudden death).

 

3. Kampioenschap Foursome Matchplay
Deelnemen kunnen teams met WHS-handicap 0-36.
Maximaal kunnen deelnemen 16 teams van 2 spelers met de laagste gezamenlijke Course-
handicap. Wedstrijd zonder handicap-verrekening. Bij gelijke WHS-handicap wordt de plaatsing bepaald door loting.
Indien een team zich afmeldt nadat de eerste partij is gestart, winnen automatisch de tegenstanders van het afgemelde team.
De dames spelen van de blauwe tees en de heren van de witte tees. Play-off holes: 1, 2 en 18 (sudden death).

 

4. Kampioenschap Senioren Strokeplay

Wedstrijd voor senioren (dames en heren die op 31 december van het voorgaande jaar de
leeftijd van 50 jaar hebben bereikt) over twee ronden in twee dagen. WHS-handicap 0-36. Voor gebruik van vervoer wordt verwezen naar artikel 10 van het wedstrijdreglement.
In geval een speler overigens besluit om zowel aan de Kampioenschap Senioren Strokeplay, als ook aan de Kampioenschap Strokeplay deel te nemen, dan is gebruik van vervoer
uitdrukkelijk niet toegestaan.
Spelers die zich inschrijven, dienen op alle wedstrijddagen beschikbaar te zijn.
Naar de tweede dag gaan door de 18 dames en de 18 heren met de beste bruto score. Indien meerdere spelers een gelijke score hebben ’op de cut’ gaan deze ook door naar de tweede dag.
Clubkampioen zijn de dame en de heer, die de laagste bruto score hebben behaald na 2 ronden van 18 holes. Er zal ook een prijs voor het beste netto resultaat van resp. dame en heer worden uitgereikt. De dames spelen van de rode tees en de heren van de gele tees, tenzij de Wedstrijdcommissie vóór de inschrijvingsdatum anders heeft bepaald.
Play-off holes: 1, 2 en 18 (sudden death).

 

REGLEMENT GOLFSTER EN GOLFER VAN HET JAAR

 1. Voor de titel Golfster en Golfer van het jaar (GvhJ) komen spelers in aanmerking die ten tijde van de bewuste wedstrijd lid van Crossmoor zijn, met een WHS-handicap van maximaal 36,0.
 2. De 9 beste scores van de 11 hierna genoemde wedstrijden tellen mee voor GvhJ, te weten: de President’s Cup, de Crossmoor Cup, de Zilveren Putter, de Bloemenwedstrijd, de
  Herfstwedstrijd en elk van de 6 Monthly Medal wedstrijden (A en/of B).
  Indien minder dan 9 van de hiervoor genoemde wedstrijden worden gespeeld, dan telt de som van de scores van de overgebleven wedstrijden als totaalscore.
 3. Punten worden als volgt toegekend:
 • Voor de berekening van GvhJ worden de wedstrijdpunten gebruikt.
 • Monthly Medal wedstrijden worden gespeeld in 2 handicap categorieën: categorie A
  tot en met 20,0 en categorie B van 20,1 tot 54,0.
 • Zakt een speler naar categorie B of stijgt een speler naar categorie A, dan tellen de
  reeds behaalde punten mee voor de titel GvhJ.
 1. De titel GvhJ wordt toegekend aan degene die de meeste punten haalt volgens de hiervoor onder 3 genoemde methode. Bij gelijke stand beslist de bij elkaar opgetelde score van de President’s Cup, de Crossmoor cup en de Zilveren Putter. Mocht dit geen winnaar
  opleveren, dan tellen de scores van de Crossmoor Cup en de President’s Cup. Indien dit ook niet leidt tot een winnaar, dan telt de uitslag van de President’s Cup.

 

REGLEMENT MONTHLY MEDAL A en B

Deelname aan de MMA staat open voor spelers met een WHS-handicap tot en met 20,0.
Deelname aan de MMB staat open voor spelers met een WHS-handicap van 20,1 tot en met 54,0. Er wordt een “best 4 of 6” competitie gespeeld.
Voor de titels komen de dame en de heer in aanmerking, die in de A- of B-categorie de meeste
wedstrijd punten hebben behaald. Er zijn dus in totaal 4 winnaars.
Als een speler gedurende het seizoen punten heeft gehaald in zowel de MMA als de MMB, dan geldt de categorie waarin hij de meeste punten heeft behaald.

 

JEUGDWEDSTRIJDEN

Inschrijving bij jeugdwedstrijden is mogelijk voor alle leden t/m 21 jaar en WHS-handicap 0 – 54. Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen niet deelnemen aan Ladiesday en Herendag wedstrijden. Bovendien zijn zij uitgesloten van deelname aan wedstrijden die gesponsord worden door producenten of leveranciers van alcoholhoudende dranken (Bavaria e.d.).

 

REGLEMENT HOLE IN ONE

Een “Hole in One” dient te worden gescoord tijdens een volledige ronde van 18 holes op een baan met een minimale lengte van 2750 m, onder handicap condities en in aanwezigheid van ten minste
één medespeler. Uitzondering hierop is een “Hole in One” tijdens een officiële wedstrijd over een aaneengeschakelde ronde van 9 holes.
Indien een speler een “Hole in One” slaat tijdens een teamwedstrijd dan wordt dit ook beschouwd als een individueel geslagen “Hole in One”. De speler krijgt derhalve dezelfde erkenning.
De speler dient geregistreerd te zijn bij een internationaal erkende Golf Federatie.
De minimale lengte van de “Hole in One” slag bedraagt bij de heren 100 m. en bij de dames
80 m., waarbij wordt uitgegaan van de lengte zoals opgegeven op de scorekaart.
Een “Hole in One” gemaakt op een wintergreen is ongeldig.
Ook wanneer de “Hole in One” wordt gemaakt op een buitenlandse baan, dient aan alle bovengenoemde voorwaarden te worden voldaan. Een “Hole in One” dient binnen 3 maanden bij de secretaris van Crossmoor aangemeld te worden.
“Hole in One” spelers van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de “BOLS Hole in One Club”.
Daartoe dient men zich binnen 3 maanden aan te melden op de volgende wijze:

 • Een volledig ingevulde scorekaart, of een kopie daarvan, wordt ondertekend door de speler zelf, door minimaal één marker en door de secretaris van de club waar de “Hole in One” geslagen is.
 • De ondertekende scorekaart, samen met het daartoe bestemde, officiële registratieformulier opsturen naar de “Bols Hole in One Club” (verdere informatie www.bolsholeinone.nl).
  Spelers tot en met 17 jaar (op de dag dat de “Hole in One” wordt geslagen) kunnen lid worden van de NGF “Hole in One” Club voor Jeugd.
 • De “Hole in One” moet dan worden aangemeld door de Jeugdcommissie d.m.v. het opsturen van een kopie van de scorekaart (kan ook een scan zijn van de scorekaart die gemaild wordt aan jeugd@ngf.nl) met vermelding van adresgegevens, e-mailadres en geboortedatum van de speler en homecourse.

Als de “Hole in One” wordt gemaakt op de Championship Course van Crossmoor zal deze als zodanig op het daartoe aanwezige schildje in het clubhuis worden vermeld.
Bovendien ontvangt de speler een attentie van Crossmoor, welke door de Wedstrijd Commissie wordt overhandigd bij een volgende wedstrijd van de speler.
Een “Hole in One” geslagen op de Par 3 voldoet vanwege de lengte van de Par 3 baan niet aan het criterium zoals hierboven beschreven, er vindt echter wel een vermelding plaats op een afzonderlijk schildje.

 

2. SPELVORMEN

 

Strokeplay (bruto):

Speler speelt tegen de baan; elke bal wordt uitgeholed, ongeacht het aantal slagen dat er nodig is. Degene die de ronde loopt met de minste slagen wint. Geen handicapverrekening. Voorbeelden: Stars en Clubkampioenschappen Strokeplay.

 

Strokeplay (netto):

Winnaar heeft laagste aantal slagen na aftrek van zijn Course handicapslagen van de behaalde bruto score. Voorbeeld: Monthly Medal A.

 

Vlaggenwedstrijd:

Is een wedstrijd Strokeplay of Foursome. Speler of team, krijgen aantal slagen gelijk aan zijn / hun (gezamenlijke) Course handicap +72. Men zet de meegenomen vlag neer op de plaats waar de laatste slag terecht is gekomen. Heeft men nog slagen over na 18 holes dan begint men een nieuwe
ronde (afslaan van Tee 1 of 10 enz.). Degene, of het team, die het verst komt is winnaar. Voorbeeld: Koningswedstrijd.

 

Stableford:

Speler krijgt op een aantal, of alle, holes 1 of meer slagen (totaal = Course handicap) en krijgt op elke hole dat hij conform zijn handicap scoort 2 punten. Voor elke slag minder 1 punt meer.
Bij één slag meer krijgt hij 1 punt, bij de volgende slag(en) 0 punten (= ”streep”).

Dat wil zeggen : de speler noteert een netto dubbel bogey (par + handicapslagen +2), met andere woorden : de eerste score die geen stablefordpunten meer oplevert; in geval van twijfel vult men als score 11 in, dit wordt door het systeem gecorrigeerd naar het juiste aantal niet meer scorende slagen.

 

Tegen Par:

Speler speelt tegen de par van de baan. Scoort hij conform zijn handicap(slagen) dan krijgt hij een “0”, bij minder een “+” en bij meer een “– “. Plussen worden tegen minnen weggestreept en degene met de meeste netto plussen (of minste netto minnen) is winnaar. Wordt soms tegen gedeeltelijke handicap-verrekening gespeeld.

 

Vossenjacht:

Het betreft hier een Strokeplay wedstrijd.
Een “vos” speelt een ronde en die score geldt als “par”. Spelers verrekenen hun handicap met de “par” van de vos (verder identiek aan “tegen par”). Voorbeelden: Pro Cup.

 

Stokkenwedstrijd:

Spelers mogen maximaal een aangegeven aantal stokken in hun tas hebben inclusief de putter. Meestal stableford.

 

Greensome:

Twee tegen twee. Beide teamleden slaan af en kiezen de bal die doorgaat. Dan slaan ze om en om, de niet-baleigenaar eerst, tot is uitgeholed. Meestal met handicapverrekening (60% van de laagste Course handicap + 40% van de hoogste). Stableford. Voorbeeld: NGF familie wedstrijd.

 

Mixed Greensome:

Als bij greensome, team bestaan uit dame en heer.

 

Chapman Foursome:

Beide spelers slaan af, slaan vervolgens 1x met andermans bal en kiezen vervolgens de beste bal, te slaan door de eigenaar van de bal; zie verder Greensome.

 

Ringscorewedstrijd (Crossmoor variant):

Speler noteert zijn score per hole. Telling stableford, met uitzondering van “streep”: -2 i.p.v. 0; in dat
geval de score ook omcirkelen (“ring”). De speler raapt de bal op als hij geen +1 meer kan maken. Speler met de hoogste totaalscore wint. Is een quasi strokeplaywedstrijd. Qualifying.

 

Scramble:

Team van 4, ieder teamlid slaat af. Teamleden bepalen vanaf welke plaats (“beste balligging”) wordt doorgespeeld en de spelers, behalve degene wiens balligging is gekozen, slaan vervolgens van daar
uit verder enz. tot is uitgeholed. Variaties hierop zijn dat van elke speler een minimumaantal afslagen moet worden gekozen, bijvoorbeeld 3. Bij Texas Scramble (Crossmoor Scramble) zijn er bovendien handicap eisen van individuele spelers en van het totaal.
Indien (door omstandigheden) een team uit 3 spelers bestaat, slaan ALLE spelers verder.

 

Superball:

Team van 4, elke speler slaat af. Teamleden bepalen vanaf welke plaats (“beste balligging”) wordt doorgespeeld en slaan vervolgens allen van daar uit verder tot is uitgeholed. Team met minste slagen wint; al dan niet na verrekening van (gemiddelde) handicap. Voorbeeld: Openingswedstrijd.

 

Matchplay:

Spelsoort waarbij men tegen een tegenstander speelt (en niet tegen de baan zoals bij strokeplay). Wordt dan Matchplay-single genoemd. Voorbeeld: Matchplay kampioenschappen.

 

Fourball Betterball:

Twee tegen twee. Ieder speelt zijn eigen bal. Beste score van team 1 tegen beste score van team 2.

 

Foursome:

Twee tegen twee. Teamleden slaan om de beurt af en spelen om en om de bal.
Foursome wordt ook als strokeplay/stableford gespeeld. Voorbeeld: Clubkampioenschappen Foursome/Mixed Foursome.

 

Shotgun:

Wedstrijd waarbij op meerdere/alle holes tegelijk wordt gestart d.m.v. een (op afstand goed hoorbaar) startschot.

 

Hidden holes:

Is een strokeplay wedstrijd waarbij men pas na afloop van een volledige ronde hoort welke holes men mag rekenen. De wedstrijd organiserende commissie trekt in de loop van de wedstrijd negen
holes uit 18 kaartjes. Dat zijn de ‘hidden holes’.

 

Regenboogwedstrijd:

Stableford of Strokeplay wedstrijd waarbij vanaf verschillende kleuren tees wordt gespeeld (bv. alle par 4 van rood enzovoort). De wedstrijd organiserende commissie bepaalt vooraf welk schema zij hanteert. Als Course Handicap wordt die van de blauwe Tee genomen.

 

2Ball Superball:

Een team van twee, beide slaan af waarna de beste ligging wordt gekozen. De spelpartner plaatst zijn bal binnen een kaartbreedte en beide spelen verder. Zoals de “normale” Superball maar dan met z’n tweeën.

 

WeCo Superball:

Team van 4, elke speler slaat af. Teamleden bepalen vanaf welke plaats (“beste balligging”) wordt doorgespeeld, de teamleden plaatsen hun bal en slaan vervolgens allen van daar uit verder enz. tot is uitgeholed. Van iedere speler dienen een aangegeven aantal afslagen gebruikt te worden.
Team met minste slagen wint; al dan niet na verrekening van (gemiddelde) met handicap.
Voorbeeld: Openingswedstrijd.

 

WeCo 2-ball Superball:

Een team van twee, beiden slaan af waarna de beste ligging gekozen wordt. De spelpartner plaatst zijn bal binnen een kaartbreedte en beiden spelen vanaf die plaats verder. Van iedere speler dienen een aangegeven aantal afslagen gebruikt te worden.

 

3. ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1: Regels van het Golf

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel, zoals goedgekeurd door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, Scotland en de United States Golf Association, in de vertaling en uitgave verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.
In geval van een geschil over de betekenis van een Regel is de Engelse tekst bepalend.

 

Artikel 2: Plaatselijke regels en Tijdelijke Plaatselijke regels

De plaatselijke regels staan in verkorte vorm op de kaart, en de volledige tekst hangt op het mededelingen bord in de gang en is vermeld op de website.
De betreffende wedstrijdleiding (WL) kan, voorafgaand aan een wedstrijd, een tijdelijke plaatselijke regel invoeren. Een dergelijke regel wordt schriftelijk vastgelegd en voor alle deelnemers duidelijk zichtbaar op de wedstrijdtafel gelegd, voorafgaand aan de wedstrijd, en zal tevens op het infoscherm geplaatst worden.

 

Artikel 3: Inschrijving

a) Inschrijving voor wedstrijden geschiedt via de website of de Smart Phone App van Crossmoor. Inschrijving is mogelijk vanaf 3 weken vóór de wedstrijd (tenzij de Wedstrijd organiserende commissie anders heeft bepaald).
Voor teamwedstrijden (greensome, (mixed) foursome, Superball, e.d.) geeft 1 speler zichzelf en zijn teamleden op; de andere teamleden schrijven dus niet separaat in.
Leden kunnen ook individueel inschrijven voor sommige teamwedstrijden. De betreffende WL formeert uit de individuele inschrijvingen indien mogelijk een of meer teams.
Indien het voor een wedstrijd toegestane aantal inschrijvingen wordt overschreden, wordt de inschrijving op de reservelijst geplaatst.

b) Inschrijven kunnen diegenen die ten tijde van de inschrijvingstermijn voldoen aan de voor deelname gestelde criteria, zoals vermeld op het beeldscherm of in het wedstrijdprogramma op de website.

c) Bij de indeling zal de WL alleen in uitzonderingsgevallen rekening houden met wensen van de
inschrijver aangaande starttijd of anderszins, doch kan in het belang van een goed verloop van de wedstrijd, of in overeenstemming met het doel van de wedstrijd, besluiten hiermee geen rekening te
houden. In het geval een speler een voorwaarde stelt waaraan niet kan worden voldaan dan zal deze niet ingedeeld worden (b.v. speler wil na 12 uur starten terwijl de laatste flight vóór 12 uur start). De wedstrijd organiserende commissie heeft de bevoegdheid om de indeling, zoals deze op de gepubliceerde startlijst staat, in het belang van de wedstrijd te veranderen. De gewijzigde startlijst wordt gepubliceerd op de website.

d) Alle spelers die zich hebben ingeschreven voor een wedstrijd, dus ook degenen die op de reservelijst staan, zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig op de hoogte zijn van hun indeling in de wedstrijd en de starttijd. De startlijsten van alle wedstrijden worden minimaal twee dagen vóór de speeldatum gepubliceerd.

e) Spelers die geen lid zijn van een bij de NGF (of buitenlandse zusterorganisatie) aangesloten vereniging mogen niet inschrijven voor reguliere clubwedstrijden. Spelers van een andere club, of spelers met een geregistreerde handicap, mogen bij uitzondering worden toegelaten.

f) Bij een laag aantal inschrijvingen kan de WL besluiten de wedstrijd niet door te laten gaan.
Het niet door laten gaan van de wedstrijd gebeurt ook als door extreme weersomstandigheden het
spelen in verbad met de veiligheid van de spelers onverantwoord is.
24 uur vóór de wedstrijd wordt de beslissing genomen of een wedstrijd wordt afgelast, of zo nodig op de dag zelf indien de omstandigheden van dat moment dit vereisen.

g) In het belang van de wedstrijd kan de WL na het sluiten van de inschrijvingstermijn, nog één of meer spelers toevoegen om flights compleet te maken.

 

Artikel 4: Starttijden en afmelding

De starttijden staan vermeld op de startlijst die via de website wordt vrijgegeven. Intrekking van de inschrijving kan slechts geschieden, ook voor degenen die op de reservelijst staan, vóór de sluitingsdatum/-tijd van de inschrijving.
Zodra de indeling is gemaakt is er sprake van afmelding. Dit kan alleen telefonisch aan de verantwoordelijke WL (dus niet per email, of anderszins). Men is dan in elk geval het geldende inschrijfgeld verschuldigd.
De speler, die inschrijfgeld verschuldigd is, krijgt 1 maand de gelegenheid om dit bij een
eerstvolgende wedstrijd, waaraan de speler deelneemt, te voldoen. Is het verschuldigde bedrag niet binnen deze periode ontvangen door de penningmeester van de desbetreffende commissie dan wordt de speler door die commissie niet meer geaccepteerd als deelnemer in een volgende wedstrijd tot de afdracht een feit is.
Is er sprake van drie late afmeldingen, het stoppen tijdens wedstrijden zonder medische reden, of twee of meer no-shows binnen 365 dagen, dan kan de commissie ertoe overgaan het lid uit te sluiten voor twee nader aan te wijzen wedstrijden.

 

Artikel 5: Wedstrijdleiding.

De WL bestaat uit die personen die de desbetreffende wedstrijd namens hun commissie leiden. De WL bestaat minimaal uit twee personen..

 

Artikel 6: Melden en starten

Deelnemers dienen zich tijdig te melden bij de wedstrijdleiding, voor het voldoen van het inschrijfgeld en het in ontvangst nemen van de scorekaart.
De speler wordt geacht zijn scorekaart te wisselen met zijn marker vóór aanvang van de ronde.
Overtreding valt onder categorie B van de Gedragsregels en de bijbehorende straf is van toepassing.

 

Artikel 7: Opnemen bal; hengelen

Indien een speler in een stablefordwedstrijd de netto dubbel bogey-score heeft bereikt, behoort hij
zijn bal op te nemen.

Een netto dubbel bogey is par + handicapslagen + 2. Met andere woorden: het is de eerste score
die geen stablefordpunten meer oplevert.

Indien een bal met zekerheid te water is geraakt mag een deelnemer deze alleen trachten te hengelen, dan wel op te vissen als hij het tempo van de flight daarmee niet ophoudt, en als de aansluiting met de voorafgaande flight niet in het gedrang komt.
Overtreding valt onder categorie B van de Gedragsregels en de bijbehorende straf is van toepassing

 

Artikel 8: Controle score en ondertekening

Na afloop van de ronde dient elke speler met zijn marker zijn score, per hole, op juistheid te controleren. Bij enige twijfel over de juistheid legt hij, voordat de kaart wordt ingeleverd, dit aan de WL voor. Hij moet zich ervan vergewissen dat de marker de kaart heeft ondertekend, deze mede ondertekenen en na beëindiging van de ronde bij de WL inleveren of in de wedstrijd kaartenbus
deponeren, waarmee de kaart is geacht te zijn ingeleverd.
Voor alle qualifying wedstrijden wordt de speler geacht zijn score via de zuil (naast de ingang naar de Birdiezaal) of via de smartphone-app in te voeren.
De uitslag van een wedstrijd is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. Als er geen prijsuitreiking plaatsvindt, is de uitslag van de wedstrijd definitief als alle uitslagen zijn gepubliceerd. In geval van Matchplay is het resultaat van een westrijd definitief als het door beide spelers is gemeld aan een referee of een lid van de commissie.

 

Artikel 9: Regels bij gelijke uitslag

Tenzij vóór aanvang van de wedstrijd uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden bij gelijke uitslag de volgende regels:

a) Clubkampioenschap Strokeplay CC. Hierbij wordt direct na de slotronde een sudden death play-off gespeeld op de holes 1,2 en 18. Sudden death wordt alleen gespeeld om
plaats 1.

b) Clubkampioenschappen Strokeplay par 3: hierbij wordt direct na de slotronde een sudden death play-off gespeeld op de holes 7,8 en 9. Sudden death wordt alleen gespeeld om plaats 1.

c) Clubkampioenschappen Matchplay en Foursome. Bij gelijke stand na 18 holes in de finaleronde wordt een sudden death play-off gespeeld op de holes 1, 2 en 18.

d) Matchplay (niet zijnde het Clubkampioenschap) met, en zonder handicap verrekening : na 18 holes wordt de partij voortgezet, beginnende op hole 1, totdat een speler een hole wint. Een eventuele handicap verrekening vindt plaats zoals bij aanvang van de wedstrijd bepaald is, waarbij de stroke-index van de te spelen hole bepalend is of een handicapslag gegeven moet worden.

e) Strokeplay zonder handicap verrekening : speler met de hoogste WHS handicap wint.

f) Strokeplay met handicap verrekening : speler met de laagste WHS handicap wint

g) Stableford: speler met de laagste WHS handicap wint

h) Teamwedstrijd met handicapverrekening : bij gelijke score wint het team met de laagste course (playing) handicap.

i) Teamwedstrijd zonder handicapverrekening : bij gelijke score wint het team met de hoogste cours (playing) handicap.

 

Artikel 10: Gebruik van vervoer

Gebruik van vervoer is tijdens een vastgestelde ronde niet toegestaan, tenzij met toestemming van de WL. Toestemming zal niet worden verleend voor clubkampioenschappen Matchplay, Strokeplay
en Foursome. Toestemming kan wel worden verleend voor de clubkampioenschappen Strokeplay Senioren en andere wedstrijden, mits men in het bezit is van een medische verklaring of een verklaring van de stichting Handicart.
De speler is zelf verantwoordelijk voor het reserveren, en beschikbaar zijn, van de buggy/Handicart. Meerijden door andere spelers die niet gerechtigd zijn, of ten behoeve van vervoer van hun uitrusting (golftas e.d.), is niet toegestaan.
Op het ongeoorloofde gebruik van vervoer is de algemene straf (verlies van de hole bij Matchplay en twee strafslagen bij Strokeplay) van toepassing voor elke hole waar het vervoer wordt gebruikt.

 

Artikel 11: Prijzen en specials

Indien een prijswinnaar zich vóór de prijsuitreiking bij de wedstrijdleiding heeft afgemeld, behoudt
hij het recht op de prijs. Echter, prijzen die door hun aard (bijv. bloemen) niet bewaard kunnen worden, of prijzen beschikbaar gesteld en / of uitgereikt door sponsoren, zullen op de wedstrijddag worden uitgereikt aan de deelnemers van wie de scores volgen op die van de oorspronkelijke winnaars. De uitslag wordt niet beïnvloed door eventuele afwezigheid.
Een Longest drive geldt alleen als de bal op de fairway ligt.
Een Neary geldt alleen als de bal op de green ligt.
Een dubbel-Neary geldt als de bal op de voorgreen of green ligt.
Specials, zoals prijzen voor Birdies, Nearies en Longest drives, vervallen aan de commissie indien men niet bij de prijsuitreiking aanwezig is. Een speler behoudt het recht op een special als hij in een strokeplay wedstrijd overgaat op stableford. De speler verliest echter het recht op een special als hij de speelronde voortijdig afbreekt.

 

Artikel 12: Golfpro en prijzen/specials

Het is een Golfpro toegestaan deel te nemen aan wedstrijden, met dien verstande, dat hij meespeelt, zonder in aanmerking te komen voor prijzen. Wanneer de Pro, samen met leden een partij vormt, komen ook deze laatstgenoemden niet in aanmerking voor een van de prijzen.

 

Artikel: 13 Opmerkzaam maken op overtredingen, juistheid score

In het belang van het sportieve verloop van een wedstrijd wordt iedere speler geacht een medespeler, alsook diens marker, opmerkzaam te maken op een eventuele overtreding van de Regels van het Golfspel. Het nalaten ervan kan tot diskwalificatie leiden, zie regel 20.1c (2).

 

Artikel 14: Vaststelling inschrijfgeld

Jaarlijks wordt, aan de hand van de begroting, door de wedstrijd organiserende commissie het inschrijfgeld vastgesteld voor de wedstrijden.

 

Artikel 15: Bepaling duur van ronde

De WL is bevoegd de duur van een ronde te bepalen aan de hand van zgn. timesheets, teneinde langzaam spel te voorkomen.
Wanneer een referee of de WL heeft vastgesteld dat een groep/partij langzaam speelt, volgt als straf een waarschuwing, en wordt deze verzocht sneller te spelen en/of een of meerdere flights door te laten. Een observer kan worden toegevoegd om de speelsnelheid vast te stellen. Bij de tweede overtreding volgt als straf één strafslag, en bij de derde overtreding de algemene straf. Deze straffen gelden voor elke speler van de groep.

 

Artikel 16: Etiquette en hoffelijkheid

Iedere speler wordt geacht de etiquette in acht te nemen, in het bijzonder zich hoffelijk op de baan te gedragen en met de nodige zorg voor de baan het golfspel te spelen. Tevens wordt de naleving
van de etiquette verwacht tegenover al degenen die zich op Crossmoor bevinden.
Als aanvulling op artikel 1 zijn de Gedragsregels opgesteld, waarvan de tekst aan het einde van dit reglement is opgenomen. Op de baan gelden de door Domein Laurabos vastgestelde kledingnormen. Indien hieraan niet wordt
voldaan kan een speler geweigerd worden om aan een wedstrijd deel te nemen.

 

Artikel 17: Onderbreken van het spel

Indien de WL van mening is dat er omstandigheden zijn die behoorlijk spelen onmogelijk of gevaarlijk maken, mag zij in elke wedstrijd het spel tijdelijk stopzetten (b.v. bij onweer, mist of extreem harde wind). De volgende signalen met de sirene (toeter) worden gebruikt indien er sprake is van onweer:

 • Lang aangehouden toon: het spel moet onmiddellijk worden gestaakt.
 • Drie korte tonen (herhaald): het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld)
 • Twee korte tonen: het spel hervatten.

Indien het spel tijdelijk wordt stopgezet zijn de bepalingen van regel 5.7 van de Golfregels van toepassing.
Zie ook het Protocol gevaarlijke weersomstandigheden, op het mededelingenbord in de gang of op de website.

 

Artikel 18: Uitslag bij voortijdig afbreken van wedstrijd

Indien een wedstrijd (niet zijnde een clubkampioenschap) voortijdig wordt afgebroken, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden, en niet op dezelfde dag kan worden uitgespeeld, dan wordt de
wedstrijd volledig gecanceld, dan wel wordt de wedstrijd op een nader te bepalen tijdstip uitgespeeld.

 

Artikel 19: Schildjeswedstrijden

Schildjes wedstrijden zijn de volgende wedstrijden : alle clubkampioenschappen, de President’s Cup en de Crossmoor Cup.

 

Artikel 20: Slotbepaling

In die gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

 

4. WEDSTRIJD ORGANISERENDE COMMISSIES:

Wedstrijd Commissie :

Voorzitter: Nico Zwaneveld
tel: 06-53964875
Email: nico@zwaneveld.be

Commissie Ladiesday :

Voorzitter: Rebecca Louwerse
tel: 06-41423660
Email: r.louwerse2@upcmail.nl

Commissie Herendag :

Voorzitter: Harry Driessen
tel: 06-23384874
Email: driessenhjm@gmail.com

Commissie Senioren:

Voorzitter: Francine Schreurs
tel: 06-38907825
Email: francine.schreurs@gmail.com

Commissie Par 3 en Zomeravond :

Voorzitter: Riny van Dijk-Kohl
tel: 0495-536358
Email: riny.dijk@home.nl

Jeugdcommissie :

Pascal Bruijnen
tel: 06-39587417
Email: pwc.bruijnen@gmail.com

De wedstrijd organiserende commissie behoudt zich het recht voor om het wedstrijdprogramma en/of de speeltijden, aan te passen.
Eventuele wijzigingen zullen tijdig bekend worden gemaakt op het mededelingenbord of de website

Deze versie van het REGLEMENT GOLF- EN COUNTRYCLUB CROSSMOOR 2023 is vastgesteld bij besluit van het Bestuur d.d. 15 februari 2023.

 

Gedragsregels en disciplinaire procedures
Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te gedragen voor, tijdens, tussen en na de oefen- en wedstrijdrondes. De belangen van de NGF, haar sponsors, Crossmoor, Domein Laurabos en de golfsport in het algemeen mogen niet geschaad worden.

Het is onmogelijk om een volledige lijst te maken van gedrag dat in strijd is met de gedragsregels. De overtredingen van de gedragsregels die hieronder staan zijn slechts enkele voorbeelden van ernstige en minder ernstige gedragingen of uitingen :

Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsregels:

 • Elke vorm van opzettelijke vernieling van de baan of het clubhuis.
 • Fysiek of verbaal geweld tegen andere spelers, officials of andere personen.
 • Wegslingeren van clubs of clubs opzettelijk breken.
 • Ballen weggooien met gevaar voor andere spelers of personen.
 • Bewust niet volgens de regels spelen of een regel bewust niet toepassen (vals spelen)
 • Diefstal of beschadiging van eigendommen van anderen.
 • Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels.
 • Gebrek aan respect tonen voor vertegenwoordigers van Crossmoor, Domein Laurabos, medespelers en toeschouwers
 • Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van Crossmoor zou schaden.
 • Iedere andere gedraging of buitensporige vorm van agressie die door de WL / commissie als onaanvaardbaar wordt geacht.

Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen:

 • Het niet goed zorg dragen voor de baan.
 • De natuur opzettelijk vervuilen of vernielen.
 • Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken). Zeer luide (emotionele) stemverheffingen.
 • Op de driving range opzettelijk ballen buiten het toegestane gebied slaan (bijvoorbeeld over het hek aan de achterkant).
 • Elk gedrag waarbij het spel van andere spelers ernstig wordt verstoord.
 • Betreden van verboden speelzones is niet toegestaan.

Referees behoren de wedstrijdleiding te informeren over overtredingen van de gedragsregels. Spelers en andere betrokkenen moeten dit kunnen doen zonder dat hen dat verweten wordt. Als blijkt dat een overtreding heeft plaatsgevonden zal de WL het voorval zo spoedig mogelijk onderzoeken. Het onderzoek omvat een gesprek met de persoon waar het om gaat en andere getuigen van de overtreding. De WL besluit dan of de overtreding ernstig is.

Straf voor overtreding in Categorie A : Diskwalificatie en direct stoppen met de wedstrijd.
Straf voor overtreding in Categorie B : Eerste overtreding in wedstrijd : Waarschuwing | Tweede overtreding in de wedstrijd : Algemene straf | Derde overtreding in de wedstrijd : Diskwalificatie